Cookie tájékoztató

Sütik és webjelzők kezelésével kapcsolatos tájékoztató

A sütit és webjelzőt a Veszprémi Ünnepi Játékok Rendezvényszervező, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 19-09-507051, adószám: 13069838-2-19, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 10. „VeszprémFest”) […] domain alatt működő honlapja helyezi el.

Süti és webjelző

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag. A VeszprémFestwebszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit.

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

Sütik és webjelzők típusa

A VeszprémFest olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik.

A VeszprémFest a látogatók személyes adatait kezeli.

Sütik és webjelzők elhelyezésének célja és jogalapja

A VeszprémFest a sütiket a felhasználó azonosítása és honlapon történő követése céljából helyezi el. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

A VeszprémFest sütijei

célja / típusa Süti megnevezése Süti tartalma Süti elhelyezésének időtartam Személyes adatok kezelésére sor kerül-e?
Szükséges PHPSESSID Munkamenet kezelés. E süti egy véletlenszerűen generált egyedi karakterlánc, amely a felhasználó azonosítására és honlapon történő követésére szolgál. 1440s

Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása

Ha Ön meg kívánja tiltani, hogy sütit vagy webjelzőt helyezzenek el a számítógépén vagy mobil eszközén, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha Ön a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy

a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket:https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito.

a Microsoft Explorer böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket:https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

A következő linken töltheti le azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google Inc. sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön:https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu.

Harmadik fél által elhelyezett sütik

Az online fizetési rendszer használatával a Barion Payment Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-048552, adószám: 25353192-2-43, székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em.) is sütiket helyez el a weboldalon. A Barion Payment Zrt. által elhelyezett sütikre vonatkozó adatkezelési tájékoztató a https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/ url alatt elérhető.

Személyes adatok címzettjei

A személyes adatait adataihoz

 • a VeszprémFest weboldalának üzemeltetését végző CREATIC ONLINE Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 19-09-515199, adószám, 23881639-2-19, székhely: 8200 Veszprém, József Attila utca 42. I. em. 6. ajtó);
 • a VeszprémFest részére az elektronikus levelezőrendszert üzemeltető és számítógépes hálózatának karbantartását végző Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-142004, adószám: 32056842-2-41, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. ajtó) férhet hozzá,

illetve a képviseletükben vagy megbízásukból eljáró, illetőleg alkalmazásukban álló személyek ismerhetik meg.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A VeszprémFest a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt e-mailben megküldi az Ön részére.

1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A VeszprémFest az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A VeszprémFest szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a VeszprémFest a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a VeszprémFesthez az info@veszpremfest.hu e-mail címen fordulhat.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

1. Hozzájárulás visszavonása

A személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulást bármikor jogosult visszavonni a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben Ön a VeszprémFest hírleveléről leiratkozik, akkor a VeszprémFest a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet. Azon hírlevelek esetében, amelyeket a VeszprémFest a hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére a hozzájárulása alapján, a VeszprémFest jogszerűen járt el.

2. Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a VeszprémFesttől arra vonatkozóan, hogy a VeszprémFest kezeli-e a személyes adatait.

Ha a VeszprémFest a személyes adatait kezeli, akkor jogosult arra, hogy megismerje, hogy

 1. VeszprémFest milyen személyes adatait,d milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,
 2. VeszprémFest kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 3. milyen forrásból származnak a személyes adatai,
 4. a VeszprémFest alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A VeszprémFest az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a VeszprémFest meg kell, hogy győződjön az érintett és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

3. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a VeszprémFest-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a VeszprémFest a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

4. Törléshez való jog

A VeszprémFest az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben a VeszprémFest indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a VeszprémFestnek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelte vagy (iv) a VeszprémFest jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a VeszprémFest korlátozza, ha

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a VeszprémFest arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),
 2. az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 3. a VeszprémFestnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a VeszprémFest a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti.

6. Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy a VeszprémFest a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon (nem papíralapon) kezelt személyes adatait az Ön vagy Ön által megjelölt más Adatkezelő részére átadja.

2. Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy a VeszprémFest megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során

 • kapcsolatba léphet a VeszprémFesttel a következő e-mail címen info@veszpremfest.hu; vagy
 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu); valamint
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a VeszprémFest székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.