Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2023. november 28. napjától

Veszprémi Ünnepi Játékok
Rendezvényszervező, Kulturális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Webshop

Átalános Szerződési Feltételek

1 ÁSZF

1.1A jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”)irányadó a Veszprémi Ünnepi Játékok Rendezvényszervező, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság („Üzemeltető”) és az Üzemeltető által a https://webshop.veszpremfest.hu címen elérhető, Üzemeltető által szervezett, illetve megrendezett rendezvényekhez, azok programjaihoz kapcsolódó, vagy egyébként az Üzemeltető által webáruházán keresztül forgalmazott ajándéktárgyak és egyéb termékek értékesítésére, továbbá ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására létrehozott és működtetett kereskedelmi oldal („Webáruház”) útján nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra (elektronikus úton, távollevők között létrejövő értékesítésre) („Szolgáltatások”), valamint a Szolgáltatások igénybe vevője („Ügyfél”) jogaira és kötelezettségeire, továbbá minden jogügyletre, amely a Webáruházon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, közvetlenül az Üzemeltető vagy annak közreműködője által történik.

1.2Az ÁSZF nem vonatkozik az Üzemeltető által szervezett és megrendezésre kerülő rendezvények tekintetében a jegyvásárlásra és egyéb szolgáltatások vásárlására, valamint az Üzemeltető és a jegyvásárlók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, a rendezvényen való részvétel általános feltételeit, illetőleg a rendezvények és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, amelyeket az Üzemeltető e tárgyban kibocsátott külön általános szerződési feltételei szabályoznak.

1.3Az ÁSZF nyilvános, az Üzemeltető azt https://webshop.veszpremfest.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek címen folyamatosan elérhetővé teszi.

1.4Az Üzemeltető az ÁSZF-et (annak feltételeit és kikötéseit) bármikor egyoldalúan módosíthatja. Az Üzemeltető a módosított ÁSZF-et a Webáruház felületén közzéteszi. A módosítás a módosított ÁSZF közzétételét követően visszaigazolt megrendelésekre és így létrejövő szerződésekre irányadó. A módosított ÁSZF közzétételével és hatályosulási napjával az ÁSZF a megelőző ÁSZF helyébe lép, és irányadó a módosított ÁSZF közzétételét követő regisztrációra, megrendelésekre, megelőző rendelések közzétételt követő visszaigazolásaira, közzétételt követő visszaigazolása útján létrejövő szerződésekre.

1.5Az ÁSZF (mindenkor hatályos tartalma szerint) valamennyi a Szolgáltatásokra leadott rendelésnek, vásárlásnak, a Szolgáltatásokkal összefüggésben létrejövő szerződésnek, valamennyi ezekkel összefüggő dokumentumnak külön kikötés nélkül is elválaszthatatlan részét képezi.

1.6Az Ügyfél a Webáruház igénybevételével, rendelés, vásárlás leadásával, ellenérték megfizetésével, termék, áru átvételével, szolgáltatás igénybe vételével (amelyik korábban beáll) az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja. Az ÁSZF elfogadása nélkül érvényes vásárlás, megrendelés nem tehető, az a Szolgáltatások igénybevételének, termék, áru vásárlásának, Webáruház használatának (amelyik korábban beáll) előfeltétele.

1.7Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog, így különösen a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ekertv.”), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet („R.”), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet („JótállásiR.”) irányadó. Üzemeltető továbbá szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

1.8Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezése, kikötése jogszabály, így különösen a Ptk., az Ekertv., továbbá fogyasztók esetében a R. eltérést nem engedő rendelkezésével ellentétes vagy azzá válik, ezen rendelkezés, kikötés érvénytelen és helyette a kötelezően alkalmazandó, eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés irányadó, nem érintve az ÁSZF egyéb, érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései irányadóságát. Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezése, kikötése jogszabály eltérést engedő rendelkezésével ellentétes vagy azzá válik, ezt úgy kell tekinteni mint jogszabályban megengedett eltérést és az ÁSZF érintett rendelkezése, kikötése irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2 Üzemeltető

2.1 Üzemeltető adatai:

Veszprémi Ünnepi Játékok Rendezvényszervező, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 10.

Cégjegyzékszám: Cg.19-09-507051

Cégbejegyzés: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13069838-2-19

Ügyfelekkel való kapcsolattartásra szolgáló e-mail cím: info@veszpremfest.hu

Telefonos elérhetőség: hétfőtől péntekig 10 és 15 óra között +36 88 800-900

Elektronikus kézbesítési cím: info@veszpremfest.hu

2.2 A Webáruház, illetve a Szolgáltatások igénybevétele, ezekre vonatkozó szerződések nyelve.

2.3 A Webáruházat üzemeltető, illetve karbantartó informatikai vállalkozás: Tárhelyszolgáltató: CREATIC ONLINE Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (8200 Veszprém, József Attila utca 42. I. emelet 6; cégjegyzékszám: 19-09-515199, nyilvántartó hatóság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 23881639-2-19).

3Általános rendelkezések

3.1 A Webáruház kereskedelmi tevékenységének jellege kiskereskedelmi tevékenység csomagküldő kereskedelem formájában.

3.2 A Webáruház kereskedelmi ügynöki tevékenységet, kereskedelmi tevékenységet, kis- és nagykereskedelmi tevékenységet végzők számára nem érhető el, és amennyiben a vásárlási folyamat során a Webáruházban a fenti csoportba tartozó Ügyfelek kívánnak vásárolni, ezáltal az Üzemeltető ésszerű megítélése szerint nem a végső felhasználó részére történő értékesítést kívánnak lebonyolítani, Üzemeltető a megrendelést törölheti. A megrendelés törléséről az Üzemeltető az Ügyfeleket értesíti, azonban kéri, hogy a fenti 2.1. pont szerinti, ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartásra szolgáló e-mail címen szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az Üzemeltetővel a nagyobb tételű vásárlások megrendelési feltételeinek egyeztetése végett.

3.3 A Webáruházban a vásárlás előtt regisztrációra nincs szükség.

3.4 Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség (i) az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, (ii) az abból adódó károkért, ha az Ügyfél bármely rendelésével, hozzáférésével kapcsolatos adatot elfelejt, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik, (iii) a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért.

3.5 Amennyiben az egyes termékekre, árukra, szolgáltatásokra a Webáruházban hivatkozással kép vagy illusztráció szerepel, azok nem jelentik a termék, áru, szolgáltatás konkrét megjelenését.

3.6 Amennyiben az Üzemeltető az elérhető termékek, áruk, szolgáltatások esetében a megnevezésen túl bármilyen további jellemzőt feltüntet, azok nem tekinthetőek sem teljeskörű vagy egyébként lényeges terméktulajdonság feltüntetésének, tájékoztatásnak. Amennyiben az Ügyfeleknek a termékekkel, árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdése merül fel, vagy azokkal kapcsolatos tájékoztatást igényel, az Üzemeltetőt kapcsolattartási elérhetőségein kereshetik meg. A tájékozódás útján feltárható, azonban a tájékozófás elmulasztásából ismertté nem vált jellemzőkből, körülményekből eredő következményekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3.7 A Webáruházban a termék, áru, szolgáltatás ára, illetve ellenértéke a termék, áru, szolgáltatás mellett feltüntetett ellenérték, ami külön jelölés hiányában forint pénznemben értendő, bruttó (általános forgalmi adót tartalmazó) és szállítási költséget nem tartalmazó, normál kereskedelmi forgalomban szállítással történő átadásra irányadó ár.

3.8 Bármely termék, áru, szolgáltatás Webáruházban megrendelés céljára történő elérhetővé tétele nem minősül az Üzemeltető részéről ajánlattételnek.

3.9 Amennyiben az Üzemeltetőtől elvárható gondosság ellenére, illetve rendszerhiba folytán a Webáruházban, illetve egyébként a megrendelési felületen, a megrendelés folyamatában az Ügyféltől elvárható körültekintés és jóhiszemű eljárás mellett nyilvánvalóan felismerhetően hibás ár (így különösen nyilvánvaló elírás, például “0 Ft” vagy „1” Ft, vagy az étel közismert, általánosan elfogadott, szokásosan elérhető, illetve jóhiszeműen becsülhető áránál jelentősen alacsonyabb ér) kerül feltüntetésre, a Szolgáltató a megrendelést visszautasíthatja, illetve a megrendelés technikai megtétele esetében a termék, étel átadását megtagadhatja, választása szerint felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést. Helyes áron történő értékesítés felajánlása esetében az Ügyfél választhat a módosított ár elfogadása (amely esetben a szerződés a módosított ár alkalmazásával jön létre), illetve a megrendelés törlése között.

3.10 A Webáruházhoz kötődő promóciók (pl. általános akciós időszakok, kedvezmények, etc..) kizárólag a Webáruházban való rendelés kizárólag a promóció keretében meghatározott feltételekkel, időszakban, értékben, termékkategóriákra (ahogyan alkalmazandó) feladása esetén irányadóak.

3.11 Az Üzemeltető nem felelős az esetleges károkért (i) olyan működési hiba esetén, amely meggátolja az Ügyfelet, hogy csatlakozzon a Webáruház honlapjára, ott megrendelést adjon le, valamint (ii) az Ügyfél internet biztonsága érdekében lehetséges intézkedései elmulasztásáért, az Ügyfél számítógépének, mobiltelefonjának, tabletének egyéb számítástechnikai eszközének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

4 A webáruházon keresztül való vásárlás lépései

4.1 Az Ügyfél a Webáruházban előzetes regisztráció nélkül tudja vásárlói kosarát összeállítani.

4.2 AWebáruház megnyitása után az Ügyfél kiválaszthatja a megrendelni kívánt termékeket, árukat, szolgáltatásokat, továbbá megadhatja a megvásárolni kívánt darabszámot, majd az e célra szolgáló felületen hozzáadhatja vásárlói kosarához.

4.3 A vásárlói kosárba helyezés nem jelent megrendelést, és a felek egyikére sem keletkeztet teljesítési kötelezettséget.

4.4 Atermékek, áruk, szolgáltatások és mennyiségük kiválasztását követően kezdhető meg a termékek, áruk, szolgáltatások megrendelése, amelynek során szükséges a rendelési adatok megadása, szállítási és fizetési mód kiválasztása. Ezt követően adható le a tényleges megrendelés.

4.5 A megrendelés a leadás előtt bármikor módosítható.

4.6 A leadást követően a véglegesített megrendelés nem módosítható.

4.7 A megrendelés leadása az Ügyfél részéről a termék, áru, szolgáltatás vásárlására vonatkozó ajánlat, ami nem jelent a felek közötti szerződéskötést, azonban az Ügyfelet ajánlatára vonatkozóan ajánlati kötöttség terheli

4.8 Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az Üzemeltető visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez, árukhoz, szolgáltatásokhoz tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, árát, fizetési módot, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A visszaigazoló e-mail az Üzemeltető részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Üzemeltető és az Ügyfél között. A visszaigazoló e-mail az Üzemeltető és az Ügyfél között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a R. szerinti írásbeli megerősítés követelményének. Az Ügyfelet terheli a visszaigazoló e-mail megőrzése. A megrendeléseket a Webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket az Ügyfél később visszanézheti.

4.9 A megrendelés Üzemeltető általi elfogadásával létrejövő szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek, továbbá távollevők között létrejövő fogyasztói szerződésnek minősül. Amennyiben az Ügyfél a megrendelés során fogyasztónak nem minősülő vállalkozás nevében, illetve adataival adott le megrendelést, a létrejött szerződés tekintetében nem minősül fogyasztónak akkor sem, ha ennek hiányában egyébként fogyasztónak minősülne.

4.10 A Webáruház minden egyes véglegesített megrendelést külön megrendelésként kezel, így az egymás után közvetlenül, azonos vásárlónak és címre leadott megrendelések is kiszállítás esetében külön kerülnek kiszállításra és ez esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül.

4.11 A fenti 3.2. és 4.9. pontban részletezett esetekben az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a termék, áru megrendelését, illetve azt törölje, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, illetve a szerződés formális létrejötte esetén a megrendelés fenti 3.2. vagy 4.9. pontban foglalt okból történő törlése attól történt elállásnak minősül, amiről az Ügyfél értesítést kap. A fenti 3.2. vagy 4.9. pont szerinti esetben törölt megrendelésekre, illetve szerződésekre az Ügyfél által esetlegesen már teljesített kifizetést az Ügyfél számára Üzemeltető haladéktalanul visszatéríti. Kötelező jogszabályi rendelkezések kivételével az Üzemeltetőt nem terheli felelősség a megrendelések a fenti 3.2. vagy 4.9. pontban foglalt okokból történő meghiúsulásáért vagy eltérő feltételekkel történő megvalósulásáért.

5 Szállítási és fizetési módok

5.1 A Webáruház útján létrejött szerződések ellenértékének megfizetésére Üzemeltető az alábbi fizetési módokat biztosítja:

(1.1.i) Barion online bankkártyás fizetés,

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A bankkártyával történő fizetésre vonatkozó tájékoztató itt érhető el: http://www.barion.com/hu

(1.1.ii)szállítást végző szolgáltató részére történő (utánvétes) készpénz- vagy bankkártyás fizetés, aminek többletdíja250 Ft

(1.1.iii)szállítást végző szolgáltató által alkalmazott csomagpontjain, csomagautomatán keresztüli bankkártyás fizetés lehetőségét biztosítja.

5.2 A Webáruház útján létrejött szerződések szerinti termékek, áruk átadásának teljesítésére Üzemeltető

(2.1.i)futárcég általi házhozszállítás vagy

(2.1.ii)csomagponton, csomagautomatán keresztüli átvétel lehetőségét biztosítja.

Az Üzemeltető Magyarország területére biztosít házhozszállítást, illetve a szállítást végző szolgáltató csomagpontjaira, csomagautomatáira történő kiszállítást. A kiszállítást a GLS Hungary futárszolgálat végzi, a személyes átvétel a GLS csomagpontokon, illetve csomagautomatákból lehetséges, amelyek listája itt érhető el:https://gls-group.com/HU/hu/depo-csomagpont-kereses/ .A szállítás díja Magyarország területén bankkártyás előzetes fizetés esetében 1431 Ft, a csomagautomatán, csomagponton történő átvétel esetében 990 Ft. Üzemeltető vállalja, hogy a megrendelt terméket legfeljebb 2 munkanapon belül átadja a futárszolgálatnak, a futárszolgálat pedig 5 munkanapon belül kiszállítja a megrendelő részére (feltéve, hogy a megrendelő nem a futárszolgálat által felajánlott szállítási időponttól eltérő szállítási időpontot). A megrendelt termék felvételéről és a kiszállítás időpontjáról a GLS Hungary futárszolgálat e-mailben küld értesítést.

A futárszolgálat házhozszállítás esetében a kiszállítást az Ügyfél által a megrendelésben megjelölt szállítási címre kézbesíti. Az Ügyfél köteles kézbesítési címként olyan címet megadni, ahol a megrendelt termék átvételét biztosítani tudja. A pontatlanul vagy hibásan megadott kézbesítési címből eredő szállítási késedelemből, vagy a kézbesítés esetleges lehetetlenüléséből eredő károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

A futárszolgálat elsődlegesen az Ügyfél által megadott regisztrációban megjelölt személy részére kézbesíti a megrendelt terméket. Más személy részére csak abban az esetben jogosult a terméket kézbesíteni, ha teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezik a csomag átvételére és a meghatalmazást a kézbesítéskor a szállító részére átadja. A futárszolgálat nem köteles a meghatalmazás valódiságát ellenőrizni.

Az Ügyfél a csomag kézbesítésekor köteles a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Hiánytalan kézbesítést tartalmazó átvételi elismervény esetén mennyiségi hiányosságokra vonatkozó reklamációt az Üzemeltető nem fogad el.

5.3 Amennyiben az Ügyfél megtagadja a csomag átvételét, úgy köteles a kísérőokmányban feltüntetni az átvétel megtagadásának okát (pl. elállás).

6 Elállási jog

6.1 A R. alapján a fogyasztónak minősülő vásárló a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban, valamint az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A fogyasztó az elállás jogát a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban, továbbá az áru átvétele esetében attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, ennek igazolására a kiszállításkor kapott fuvarlevél ügyfélpéldánya szolgál.

6.2 A fenti 6.1. ponttól eltérően nem alkalmazható az elállási jog a könyvekre, DVD-kre, amennyiben csomagolásuk már kibontásra került, valamint az R. felsorolt egyéb termékekre, amelyek a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a „természeténél fogva nem visszaszolgáltatható” termékeknek minősülnek.

6.3 Ügyfél az elállást egyértelmű nyilatkozatával e-mailben, postai úton vagy írásban jelentheti be „Vásárlástól való elállás” tárgyú megkeresésében. Üzemeltető az elállás lebonyolítására a Webáruház felületén elérhető visszáru-nyomtatványt bocsát az Ügyfelek rendelkezésére.

6.4 Ügyfél köteles a terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt az elállást követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszajuttatni az Üzemeltető részére. A Webáruház kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent az Ügyfél számára, a termék visszajuttatásáról azonban az Ügyfélnek kell gondoskodnia, ennek költségét viselnie. Az Üzemeltető előbbiekre tekintettel utánvéttel visszaküldött terméket nem fogad.

6.5 Amennyiben az elállás és az elállás folytán visszaküldött áru megfelel a fenti 6.1-6.4. pont szerinti feltételeknek, az Üzemeltető a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszatéríti az Ügyfél részére az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési mód szerint. Üzemeltető más visszatérítési módok akkor alkalmaz, ha ehhez az Ügyfél kifejezett belegyezését adta azzal, hogy más visszatérítési mód alkalmazása esetén az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. Amennyiben az Ügyfél ezt kifejezetten elfogadja, az Üzemeltető a vételár visszatérítése helyett alkalmazhatja a termék cseréjét, a vételár levásárlását ajándékkártya formájában.

7 Jótállás, Szavatosság, Termékszavatosság

7.1 A megrendelt termékek hibája esetén a JótállásiR. szerint fogyasztónak minősülő Ügyfél a JótállásiR. hatálya alá tartozó termékek esetében 10.000 és 100.000 Ft közötti egyedi eladási árú termékek esetében 1 évig 100.001 és 250.000 Ft közötti egyedi eladási árú termékek esetében 2 évig 250.000 Ft feletti egyedi eladási árú termékek esetében 3 évig jótállási, a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél, illetve a fogyasztónak minősülő Ügyfél a JótállásiR. hatálya alá nem tartozó termékek esetében a Ptk. szerinti kellékszavatossági igényt érvényesíthet az Üzemeltetővel szemben.

7.2 JótállásiR. szerinti fogyasztónak minősülő Ügyfél és kötelező jótállás esetében az Üzemeltető csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét az Ügyfél az alábbiakban a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék az Üzemeltető üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban az Ügyfelet a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

7.3 Kellékszavatosság esetében kellékszavatossági igénye érvényesítése során az Ügyfél kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az Üzemeltető számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha az Ügyfél a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket az Üzemeltető költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést az Üzemeltető nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása az Ügyfél kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Szavatosság esetében a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

7.4 Kellékszavatosság helyett az Ügyfél a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén az Ügyfél kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben az Ügyfélnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

8 Adatvédelem

A Webáruház tiszteletben tartja vásárlói személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogát. Az Üzemeltető különös figyelmet fordít az Ügyfelek információs önrendelkezési jogára. Ennek szellemében a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeljük. Az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató a Webáruház adatvédelmi tájékoztató menüpontjában található.

9 Jogérvényesítési lehetőségek

9.1 Az Üzemeltető és az Ügyfél közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó.

9.2 Panasztétel Üzemeltetőnél

Ügyfél az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az Üzemeltetőnél annak fenti elérhetőségeinek bármelyikén.

 • Szóbeli panasz
  Üzemeltető a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal kivizsgálja és orvosolja. Amennyiben Üzemeltetőnek nincs lehetősége arra, hogy a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja és orvosolja, akkor jegyzőkönyvet vesz fel és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
  Üzemeltető a jegyzőkönyv egy példányát üzlethelyiségben felvett szóbeli panasz esetén helyben átadja az Ügyfélnek. Üzemeltető a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv másolati példányát az Ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.
 • Írásbeli panasz
  Üzemeltető – az azonnal orvoslásra nem került panaszt – egyedi azonosítóval látja el a panasz azonosíthatóságának megkönnyítése érdekében.
  Üzemeltető a panaszt haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül kivizsgálja. Üzemeltető a panasz kivizsgálásának eredményét írásban közli az Ügyféllel a panasz megtételét követő legfeljebb 30 napon belül. A 30 napos határidő megtartott, amennyiben az írásbeli válasz megküldése a panasz megtételétől számított 30. napon megtörténik.
  Amennyiben az Ügyfél panasza elutasításra kerül, akkor Üzemeltető az elutasítás indokáról tájékoztatja az Ügyfelet.

9.3 Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben az Üzemeltető és az Ügyfél között létrejött szerződésből vagy azzal kapcsolatban vita merül fel és a felek a vitát a felmerülésétől számított 30 napon belül nem tudják barátságos úton megoldani, akkor a jogvita rendezésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.

9.4 Fogyasztókat megillető további vitarendezési lehetőségek

 • Panasztételi lehetőség a fogyasztóvédelmi hatóságnál
  Amennyiben Ügyfél fogyasztónak minősül és fogasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.
 • Békéltető testülethez fordulás lehetősége
  A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat az Üzemeltető székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
  Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján awww.bekeltetes.hu weboldalon elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Üzemeltető köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

10 Egyéb rendelkezések

10.1 Az Üzemeltető rendszere az Ügyfelek aktivitásáról adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatóak össze az Ügyfelek által a megrendelés során megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

10.2 Az Üzemeltető jogosult az Ügyfelek részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben az Ügyfél ehhez a Webáruházban adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni, hogy az Ügyfél által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

10.3 A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben az Ügyfelek álláspontját tükrözik, tartalmukért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

10.4 Az Ügyfél a 10.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben az Üzemeltető a visszavonást követően az Ügyfelek részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli az Ügyfél adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

10.5 A termékekkel, szállítással vagy a vásárlási feltételekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphat bővebb felvilágosítást:

E-mail:info@veszpremfest.hu

Telefonos elérhetőség: hétfőtől péntekig 10 és 15 óra között +36 88 800-900